Werkwijze
 
N.B. De praktijk is gesloten voor nieuwe aanmeldingen. Cliënten die eerder al een therapietraject bij Het Baken Hulpverlening hebben gevolgd, zijn welkom voor vervolggesprekken.

 

Intakeprocedure
Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Dit is een oriënterend gesprek waarin therapeut en cliënt met elkaar kennismaken en samen een hulpvraag formuleren. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt om te starten met de therapie. De therapeut stelt een plan van aanpak op, dat als richtlijn kan dienen voor de therapie. Regelmatig zullen er tijdens de therapie evaluatiemomenten zijn, zodat de cliënt ook zelf overzicht kan houden op het proces.
 
 
 
Gesprekstherapie
Bij Het Baken Hulpverlening wordt individuele therapie en gezins- en relatietherapie gegeven vanuit een contextuele invalshoek, gecombineerd met de volgende methodieken: cognitieve gedragstherapie en schemagerichte therapie, oplossingsgerichte therapie, ervaringsgerichte therapie en oefen-suggesties. Bij relatietherapie worden daarnaast ook elementen toegepast uit EFT (Emotionally Focused Therapy). Samen met de cliënt wordt  gekeken naar de invloed die gebeurtenissen in de familiegeschiedenis hebben op diens functioneren in het hier en nu. Tegelijk wordt ruimschoots tijd genomen om stil te staan bij de eigen pijn en moeite van de cliënt. Vervolgens wordt ook gekeken naar de belangen van alle betrokken familieleden. Door deze houding van meerzijdige partijdigheid van de therapeut kan de cliënt loyaal blijven aan zijn familiebanden.
Door middel van training in het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, gedachten en gevoelens kan de cliënt leren zichzelf af te bakenen en grenzen te stellen aan anderen zonder hun belangen uit het oog te verliezen. Op deze manier kan gewerkt worden aan herstel van vertrouwen in de relatie met partner, kinderen, ouders, overige familieleden, vrienden en collega's. Het is ook mogelijk om familieleden mee te nemen naar de therapiegesprekken.
 
Godsbeeld 
Wanneer iemand in zijn jeugd een vertrouwensbreuk heeft ervaren, bijvoorbeeld door nare of verdrietige gebeurtenissen in het gezin of door gepest worden op school, dan kleurt dit meestal ook de manier waarop hij/zij God ervaart. Ook voor dit onderwerp is ruimte tijdens de therapiegesprekken.
 
Hulpmiddelen
Veel mensen zijn visueel ingesteld, waardoor het werken met beeldtaal (symbolen) een krachtig hulpmiddel kan zijn. Daarom wordt bij Het Baken Hulpverlening tijdens de therapiegesprekken regelmatig gebruik gemaakt van deze methode. Met de symbolen wordt de familiegeschiedenis van de cliënt(en) uitgebeeld, waardoor het patroon van geven en ontvangen in de generaties zichtbaar wordt.
 

 

 
Coaching
Een coachingstraject is over het algemeen korter en minder intensief dan een therapieproces. Via coaching kunnen vaardigheden ontwikkeld of aangescherpt worden, waardoor de cliënt meer plezier beleeft aan zijn relaties thuis en op het werk. Het Baken Hulpverlening biedt diverse vormen van coaching: financiële coachingindividuele coaching, lifestyle coaching, relatiecoaching en coaching van samengestelde gezinnen (stiefgezin, adoptie- en pleeggezin). Daarnaast heeft de therapeut ruime ervaring met het coachen van pastorale medewerkers in kerken en gemeenten. Deze vorm van coaching kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd.
 
Coachingsprogramma voor samengestelde gezinnen
Volgens de statistieken ligt het slagingspercentage van samengestelde gezinnen momenteel rond 40%. Bij Het Baken Hulpverlening is daarom een specifiek coachingsprogramma  ontwikkeld voor ouders van samengestelde gezinnen. Dit programma kan zowel per ouderpaar als in groepjes worden gevolgd. In een beperkt aantal sessies worden de meest voorkomende problemen besproken en krijgen de ouders met behulp van een (stief)ouderschapsplan handvatten om de soms ingewikkelde situaties beter het hoofd te kunnen bieden.
 
Financiële coaching
Veel mensen hebben in de voorbije jaren financieel een aantal stappen terug moeten doen en dat levert soms problemen op. Bij Het Baken Hulpverlening krijgt de cliënt handvatten om grip te kunnen houden op de financiën. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de eventuele dieperliggende oorzaken van de geldproblemen.
  
Hulp op afstand
Het komt voor dat mensen eenmalig advies willen of dat ze (te) ver weg wonen om regelmatig naar de praktijk te komen voor gesprekken. Dan kunnen telefonische consulten uitkomst bieden. Bel ons vrijblijvend voor nadere informatie of voor afspraken hierover.
 

 

 
Levensbeschouwing
Hoewel er bij Het Baken Hulpverlening wordt gewerkt vanuit de christelijke levensbeschouwing, respecteert de therapeut de levensbeschouwelijke opvatting van iedere cliënt.  

 

 


 
Gegevens over achtergrond en opleiding van de therapeut zijn te vinden op de pagina Persoonlijk.