Welkom op de website van Het Baken Hulpverlening: Contextuele praktijk voor Pastorale hulp
(voorheen: individuele therapie, gezins- en relatietherapie, coaching en cursussen). 

 
Als therapeut van Het Baken Hulpverlening heb ik altijd gewerkt vanuit een brede visie van hoor en wederhoor: Samen met de cliënt aandachtig luisteren naar de drijfveren van het kind dat diep verscholen zit in elke volwassen persoon, zowel van de cliënt als van alle andere betrokkenen in diens leven. Dat gaf de cliënt meer inzicht in zijn/haar probleem. Vervolgens keken we samen naar mogelijkheden om dat probleem hanteerbaar te maken of zelfs helemaal op te lossen.

Altijd kwamen we uit op de vrije wil die God aan ieder mens gegeven heeft. Een vrije wil impliceert keuzevrijheid, en dus ook verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt. Daarom is het noodzakelijk om je altijd te verdiepen in de materie waarover een keuze moet worden gemaakt en de gevolgen die voortvloeien uit het maken van die keuze.
Op deze manier word je niet zo gemakkelijk meegesleept door je gevoelens of door de mening van anderen, maar ontwikkel je een gezond gevoel voor waarheid en redelijkheid.

Deze onderzoekende houding pas ik nu ook toe op de huidige problemen in de maatschappij: Leren kijken vanuit een 'helicopter view'. Dat geeft meer overzicht, een breder perspectief.
 
Medische informatie 
Dit betekent dat ik al vanaf het voorjaar 2020, dus in het begin van de Crisis, niet klakkeloos alles heb aangenomen wat ons via het NOS journaal en andere mainstreamkanalen aan informatie werd en wordt voorgeschoteld, maar dat ik me daarnaast ook verdiep in andere, wetenschappelijke, informatiebronnen (ook buitenlandse). Hoor en wederhoor, de ene wetenschapper tegenover de andere.

Bijbelse informatie
Een grote inspiratiebron voor mij is ook de bijbel, het Woord van God, van Genesis 1 t/m Openbaring 22.
In de bijbel wordt tussen Genesis 1 en Openbaring 22 een lijn beschreven met een duidelijk begin, en via een hoop misère ook een duidelijk einddoel. Voor Israël, voor de Gemeente en voor de volken. En als je de lijnen die ik hieronder verder uitwerk, naast elkaar in beeld houdt, dan is te zien dat we dit einddoel naderen. Tegelijk houdt dit in dat er nog een korte maar zeer hevige eindfase op het punt van aanbreken staat: Gods oordelen over alle goddeloosheid, afgoderij en gruwelijke perversiteit die er tot nu toe op de aarde is gepleegd.
Maar er is Hoop, want: "Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben" (Joh. 3:16). God roept ieder mens, Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren zou gaan. Dus als je nog niet de keuze hebt gemaakt om je leven in de handen van de Here Jezus te leggen, doe dat dan nu! Roep Hem aan, en je zult behouden worden.

Politieke situatie in de wereld
Er is ook een verband met de politieke situatie in de wereld, waar twee lijnen opvallen.
Als eerste de idealen en de agenda van het World Economic Forum (WEF), dat in januari 1971 vanuit de VN is opgericht door Klaus Schwab. Deze Schwab heeft in 1992 een school opgericht voor politiek geïnteresseerde jonge mensen, die hij kon trainen in 'global thinking'. Vele huidige politieke leiders in Europa en daarbuiten, zijn afgestudeerd aan deze school, en zij houden via regelmatige besloten bijeenkomsten (in)formeel contact met elkaar en met CEO's van multinationals, met een aantal multi-miljardairs en met vertegenwoordigers van koningshuizen. Het WEF geeft op de eigen website veel informatie en heeft ook een maandelijkse nieuwsbrief.
Schwab heeft daarnaast een aantal boeken geschreven waarin de agenda van het WEF wordt toegelicht: "The Fourth Industrial Revolution"(2016), "Covid-19, The Great Reset" (2020), "Stakeholder Capitalism" (2021).
 
Situatie in en rondom Israël
De andere lijn heeft betrekking op Israël. Hier is het belangrijk om zowel de politieke ontwikkelingen in en rondom Israël als ook de bijbelse lijn inzake Israël in het oog te houden. Het belang van de Abraham Akkoorden wordt op een andere pagina op deze website verder toegelicht.
In de christelijke wereld is al bijna 2000 jaar geleden besloten dat Israël heeft afgedaan in Gods plan en dat de Kerk / de Gemeente deze plaats heeft ingenomen. Deze 'vervangingstheologie' is één grote leugen, een falsificatie van de Bijbelse evangelieboodschap en de aanzet tot antisemitisme. Want naast diverse oud-testamentische profeten schrijft ook de apostel Paulus (in de brief aan de Romeinen) in heel duidelijke bewoordingen dat Israël voor altijd een plaats heeft in Gods plan. Gods plannen en beloften zijn onverbrekelijk en onomkeerbaar, schrijven zowel de profeten als Paulus. En dat is tegelijk ook de garantie voor iedere oprechte christen die de Here Jezus belijdt als Gods Zoon en als Verlosser voor zijn/haar eigen leven. Want als Gods plannen met Israël zouden kunnen veranderen, welke garantie zou de Kerk / de Gemeente dan hebben?
 
Bijbelse feesten en andere voorschriften in de Bijbel
De meeste theologen en predikers hebben in hun opleiding weinig tot niets meegekregen van het belang van de bijbelse feesten, zoals Israël deze in opdracht van God gedurende het jaar viert. Deze bijbelse feesten als geheel drukken het complete verlossingsplan uit dat God voor de wereld heeft. En God heeft er voor gekozen om Zijn plannen via Israël bekend te maken en uit te voeren. Jezus, Gods Zoon, werd geboren als Jood, in Israël, in Bethlehem, als het Lam voor het hele volk Israël en voor alle volken (zoals de profeten honderden jaren eerder voorzegd hadden). En Hij stierf, en verrees uit de dood (zoals ook weer diezelfde profeten voorzegd hadden) in Jeruzalem, als het Lam voor het volk Israël en voor alle volken.
Over de inhoud en het belang van deze Bijbelse feesten zijn gelukkig wel boeken geschreven. Je kunt de titels vinden op de pagina Boekentips op deze website.
 
Relevante informatie
Op deze website zal op diverse pagina's relevante (bijbels georiënteerde) informatie worden gepubliceerd over de huidige wereldsituatie d.m.v. verwijzingen naar betrouwbare predikers, hun video-boodschappen en door hen geschreven artikelen en boeken.
 
Contact
Bij vragen over bovengenoemde onderwerpen kun je contact opnemen via email: hetbaken.hulp@gmail.com